Pomůžeme vám ušetřit finanční prostředky a zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu

Veřejné zakázky a elektronické aukce

Zajistíme pro vás transparentní, rovnocenné, nediskriminační a profesionálně provedené hodnocení nabídek formou elektronické aukce.

Veřejné zakázky

Používání e-aukcí a elektronických tržišť

Elektronická tržiště a elektronické aukce jsou dva odlišné nástroje. Jaké se na ně vztahují zákonné podmínky?

Využití elektronické aukce

Využití elektronické aukce, jako prostředku pro hodnocení nabídek, upravuje Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a konkrétně pak § 96 – 97.

Povinnost používat elektronická tržiště

Tato povinnost se netýká všech veřejných zadavatelů, ale pouze subjektů veřejné správy, které jsou veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pravidla používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy upravuje usnesení vlády č. 451 ze dne 15. června 2011.

Veřejné zakázky malého rozsahu formou e-aukce

Veřejné zakázky malého rozsahu zadavatel není povinen zadávat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Je však povinen dodržet podmínku transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

Pokud se v tomto případě rozhodne dobrovolně použít e-aukční software, tak kromě značné finanční úpory, získá nástroj plně splňující podmínky transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

Veřejné zakázky malého rozsahu je možné za použití e-aukčního softwaru realizovat plně elektronicky a nahradit tak papírovou dokumentaci.

» Zjistěte, jak funguje elektronická aukce

Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky formou e-aukce

U podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek elektronická aukce umožňuje zadavateli v závěrečné fázi zadávacího řízení vyhodnotit předložené nabídky a transparentním způsobem dosáhnout nemalé finanční úspory (e-aukce umožňuje pomocí elektronického nástroje vyjednávat s dodavateli).

Jak probíhá e-aukce

Elektronická aukce se koná poté, co hodnotící komise posoudila obsahovou a formální správnost předložených dokumentů a ti dodavatelé, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni, jsou posléze elektronicky vyzváni k účasti v elektronické aukci.

Protokoly o průběhu elektronické aukce a jejím výsledku slouží jako podklad pro jednání hodnotící komise. Nutným předpokladem možnosti využití e-aukce je certifikovaný software umožňující podepsat nabídky jednotlivých účastníků elektronickým podpisem a zveřejnění tohoto záměru na počátku zadávacího řízení.

Kdy lze a kdy nelze e-aukci využít

E-aukci lze využít ve všech druzích zadávacího řízení kromě jednacího řízení bez uveřejnění a soutěžního dialogu.

E-aukci nelze využít, jde-li o veřejnou zakázku na stavební práce nebo na služby, jejichž předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví. Toto omezení se týká zakázek, v rámci kterých dochází k vytvoření určitého autorského díla, např. vyhotovení projektu, ale ne samotných stavebních prací. V tomto případě využití e-aukce možné je.

Jaké požadavky na e-aukci stanovuje zákon

Zákon stanoví, které minimální informace musí zadavatel v zadávacích podmínkách uvést a za jakých podmínek budou uchazeči oprávněni v průběhu e-aukce podávat nové nabídky.

Zadavatel nesmí v kterékoli fázi elektronické aukce uveřejnit totožnost či identitu jednotlivých účastníků. Po celou její dobu je povinen uchazeči sdělit informaci o jeho momentálním pořadí nebo o momentálně nejlepších aukčních hodnotách.

Jaké jsou povolené způsoby ukončení elektronické aukce

Nejčastěji je elektronická aukce ukončena tehdy, když účastníci přestanou podávat nové nabídky (zadavatel neobdrží žádné nové aukční hodnoty).

Dalším způsobem ukončení je stanovení přesného termínu a hodiny či po předem známém počtu aukčních kol.

Informace nutné pro práci s elektronickým nástrojem, o průběhu a ukončení elektronické aukce je zadavatel povinen uvést ve výzvě či zadávacích podmínkách.

» Chci využít odborníka na e-aukce

Nejlepší vyjednávač je váš počítač

» Elektronická kniha ke stažení ZDARMA

» Podrobný návod, jak realizovat úspěšné výběrové řízení

ebook o firemním nákupu a e-aukcích

© Benefico s.r.o. • Všechna práva vyhrazena • • Google+

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top