Pomůžeme vám ušetřit finanční prostředky a zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu

10 důvodů, proč firemní nákup nefunguje

Publikováno: 4. 3. 2015 | rubrika: Firemní nákup

Pokud pracujete ve firmě, kde je nákup na dobré úrovni a plní svoji roli, tak to nejspíše berete za jakousi samozřejmost a možná si jeho kvalitu ani neuvědomuje. Rozdíl však okamžitě vidíte, když se dostanete do společnosti, kde je nákup na nízké úrovni.

Existují různé příčiny, proč nákup ve firmě nefunguje. Osobně považuji následujících deset příčin za klíčové. Každá z nich by si zasloužila hlubší rozbor, ale to není cílem tohoto přehledu.

Absence strategického řízení

Ve firmě buď vůbec neexistuje, nebo příslušným lidem v řídících pozicích není dostatečně známá strategie společnosti. Pokud ve firmě neexistuje formální dokument, tak je velice pravděpodobné, že jej nemá ani nákupní oddělení.

Samozřejmě, že firemní nákup může plnit svoji roli bez formálního dokumentu. Bez čeho však v dlouhodobém časovém horizontu nemůže úspěšně působit, tak to je strategické uvažování a řízení. Reaktivní, nikoliv proaktivní, způsob práce je naprosto nedostačující.

Časté organizační či personální změny

Pokud v oddělení nákupu (popřípadě firmě jako takové) dochází k častým organizačním a především personálním změnám, podepíše se to zcela jistě na úrovni jeho fungování.

Častá změna procesů může pramenit z toho, že se neví PROČ, CO, JAK a KDO (popřípadě KDY) má dělat. Při častém střídání lidí se stále začíná, stále se stojí na startovní čáře.

Firemní kultura nepodporuje změny

Je lidskou přirozeností bránit se změnám, protože změna představuje nejistotu. Nejistota pak vyvolává zjevný či skrytý odpor skupiny či jednotlivců.

Otázku „Proč bychom to měli dělat jinak, když my už to tady takto děláme (např.) deset let a ono nám to funguje?“ jste možná slyšeli už mnohokrát.

Možná proto, že „Existují podniky dvojího druhu: ty které se změní, a ty, které zmizí.“. Ve kterém z těchto podniků chcete pracovat vy?

Nedostatečná centralizace nákupu

Obecně je možné považovat centralizaci za velmi vhodnou a potřebnou pro zefektivnění nákupu.

Účelná decentralizace či delegování realizace nákupu, nutno podotknout za předem jasně definovaných pravidel, určitých komodit či služeb na příslušná odborná oddělení/útvary, pak může vest ke snížení operativních činností a administrativní zátěže oddělení nákupu a zvýšení pružnosti v dodávkách.

Neztrácejte čas hledáním vlastních řešení. Nechte se inspirovat praxí ověřeným Know-how a přihlaste se na seminář.

Nákup nemá dostatečné rozhodovací pravomoci

Vedení firmy jednoznačně nestanovilo roli nákupu – neřeklo, co se od něj očekává nebo mu neprojevuje dostatečnou důvěru. Díky tomu nemá dostatečné rozhodovací pravomoci, a tudíž nemůže určovat a kontrolovat „pravidla hry“.

Pracovníci nákupu nemají adekvátní znalosti

Nákup často vykonávají lidé, kteří byli do oddělení nákupu z nějakého důvodu převedeni z jiné (i neobchodní) pracovní pozice. Přestože jej vykonávají dlouho, pokud jim zaměstnavatel neumožnil absolvování odborných kurzů či konferencí – tedy nezajistil odborné vzdělání, tak to nemusí být dostatečné.

Dlouholetá praxe sama o sobě stačit nemusí.

Svět kolem nás se neustále mění, mění se technologie, zákony, metody, rostou znalosti lidí, roste konkurence… Proto jsem zastáncem názoru „Nikdy se nepřestávejte učit.“.

Přetíženost plněním operativních úkolů

Operativní činnosti plně zaměstnávají manažera nákupu/nákupčí a ti nemají dostatek času věnovat se strategickým činnostem. S tímto se setkávám poměrně často. Samozřejmě, že to není dobře.

Možné příčiny mohou být například tyto: nedostatečný počet lidí, špatná organizace práce, nesprávné nastavení procesů, nedostatek organizačních schopností, snaha především rychle reagovat na požadavky ostatních oddělení a zajistit kvapně dodávky, velký počet objednávek s nízkou hodnotou, absence strategického uvažování a plánování, nízká odbornost nákupčích,…

Je velmi pravděpodobné, že lidé, kterých se to týká, s tím nedokážou nic udělat.

Neexistence výkonnostních ukazatelů

K naplnění firemní strategie i strategie oddělení nákupu je nutné zavést správný systém řízení. Ten musí zahrnovat soustavu ukazatelů výkonnosti (KPI´s), které jsou propojeny s finančním hodnocením pracovníků nákupu.

Nevyhovující informační systém

Kvalitní informační systém, který zpřehledňuje činnosti firmy, považuji za základ dobře fungujícího oddělení nákupu (a nejen toho oddělení). Je to nezbytný podpůrný zdroj informací pro manažerská rozhodnutí.

Z pohledu nákupu považuji za důležité dbát na zajištění jednotného a srozumitelného systému vkládání dat – eliminace duplicit v dodavatelích a v položkách, v bezchybném zpracování dat při příjmu a výdeji zboží.

Sebelepší informační systém není schopen poskytovat relevantní podklady (výdajové analýzy) pro rozhodování, pokud data do něj vložená vykazují chybovost.

Nekompetentní manažer nákupu

V souvislosti s vhodnou osobou manažera nákupu se můžeme bavit o adekvátním vzdělání, schopnosti určit správný směr oddělení a adekvátní cíle – strategické cíle a strategii, schopnosti plánovat a vhodně organizovat chod oddělení, řídit, delegovat či kontrolovat.

Pokud však daný člověk nemá vůdčí schopnosti, nedokáže vyvolat důvěru a vzbudit zájem kolegů, nedokáže je strhnout či motivovat, pak nejspíše lidé budou pracovat jen pro to, aby si z práce odnesli mzdu.

Za určitých okolností (např. bod Firemní kultura nepodporuje změny) úspěšně zvládnout výše uvedené může být skutečně velmi složitý úkol.

__

Líbil se vám tento článek? Klikněte na tlačítko To se mi líbí a Share. Uděláte mi tím radost.

Jarda Cirkovský

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ČLÁNKY VĚNOVANÉ OBLASTI NÁKUPU

 

Nejdůležitější novinky ze světa firemního nákupu na váš e-mail

Chcete mít přehled o trendech, novinkách, nebo získávat tipy ze světa firemního nákupu?


X

© Benefico s.r.o. • Všechna práva vyhrazena • • Google+

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top